Home > Què fem

Formació

Necessitat d`una millora contínua

Projecte Home Balears (PHB) duu a terme iniciatives de diferent abast i caràcter, que tenen com a objectiu essencial complementar el tractament de les persones usuàries, gràcies al suport d`institucions públiques o d’entitats privadas.

L’objectiu de PHB és mantenir un procés de millora contínua, un esforç constant per millorar els serveis, les teràpies o els processos desenvolupats per tota l’organització.

En aquest sentit de millora contínua procuram, de forma gradual, la recerca de l’eficiència, mitjançant la identificació, la reducció i l’eliminació d’aquelles tasques o processos que no són òptims.

A continuació, es detallen els projectes més significats referits a Formació, en els apartats de professionals, persones vulnerables, joves i majors de 16 anys.

Per a professionals a PHB

Valoram la formació com un recurs indispensable per a l`efectivitat del tractament. Per aquest motiu, oferim oportunitat de formació als professionals que pertanyen de la nostra plantilla: formació continuada per a terapeutes, educadors, directius i altres professionals, que formen part de l’entitat.

Per a persones vulnerables

La formació es constitueix com un element bàsic de cara a una inserció sociolaboral. Per això, acompanyam les persones vinculades a PHB, en situació d`atur, en la seva preparació per afrontar la vida i el treball com una part fonamental per a la integració social.

Les facilitam la realització de les accions necessàries, perquè aconsegueixin un adequat procés d`incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.

Aquest procés formatiu es porta a terme gràcies al treball en xarxa, amb el teixit social de la nostra comunitat i el conjunt d`empreses compromeses socialment amb la nostra tasca, les quals faciliten la integració laboral de les persones vinculades a PHB.

Per a Joves

Els joves són un col·lectiu que requereix una cura molt especial. Entre d’altres propostes formatives se’ls ofereixen els Cursos de Qualificació Inicial (PQI).

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1.

Unes competències homologades dins el Catàleg nacional de qualificacions professionals, perquè tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis. Estan dirigits als alumnes de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Actualment, a PHB s’imparteixen dos PQI, un referit a ‘Auxiliar de comerç’ i un altre a ‘Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria’. També s’ha dut a terme formació en ‘Operacions Auxiliars de Muntatge d`Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis’.

Per a majors de 16 anys

Organitzam programes específics de formació per poder obtenir els certificats de professionalitat adreçats als col·lectius vulnerables per accedir al mercat laboral. A PHB desenvolupam dues modalitats de certificat de professionalitat:

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’ i ‘Activitats auxiliars d’agricultura`.

Ambdues formacions estan integrades dins l`itinerari integral d`inserció que l`entitat porta a terme, amb l’ajut subvencionat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Fons Social Europeu (FSE).

Sergi Canal, director terapèutic i de recursos humans, ens parla del procés formatiu dels equips de Projecte Home Balears.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar