Home > Transparència

Codi de conducta sobre inversions financeres

CODI DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONS FINANCERES


La disposició Addicional Tercera de la Llei 11/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, sota la rubrica de “restriccions relatives a les inversions financeres temporals d`entitats sense animo de lucre”, disposa que la Comissió Nacional del Mercat de valors, el Banc d`Espanya i el Ministeri d`Economia, cadascun en l`àmbit de la seva supervisió, aprovessin codis de conducta que continguin les regles especifiques a les que hauran d`ajustar-se les inversions financeres temporals que realitzin les entitats sense ànim de lucre.

El present Codi de Conducta s`estableix de conformitat amb l`Acord del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de 20 de febrer de 2019, pel qual s`aprova el codi de conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre, desenvolupant la Disposició addicional cinquena del Reial decret legislatiu 4/2015 de la Llei del Mercat de Valors, «restriccions relatives a les inversions financeres temporals d`entitats sense ànim de lucre», que procedeix de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer.


A continuació es presenta el Codi de la Fundació Projecte Home Balears per a la realització d`inversions temporals en l`àmbit del mercat de valors, aprovat en la reunió ordinària del patronat de la Fundació celebrada el 16 de desembre de 2022. Així mateix, es presenta l`informe anual relatiu al compliment del codi de conducta.

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar