Home > Transparència

Pla d`igualtat

Projecte Home Balears treballa amb perspectiva de gènere tant en els serveis que gestiona com amb les persones que treballen en l’organització. Segons s’especifica en el Compromís de la Organització amb la Igualtat i fent referència a un dels principis de la nostra carta fundacional Projecte Home impulsa i fomenta mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats i equitat entre homes i dones com un principi estratègic i transversal de la nostra política de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

 Ho apliquem en tots i cadascun dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat de la organització, des de la selecció a la promoció, la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps i la conciliació, el nostre llenguatge i imatge corporativa.

 

EL PLA D’IGUALTAT

El 2022 s’aprova el primer Pla d’Igualtat 2022-2026 de Projecte Home Balears amb la finalitat d’establir objectius, mesures i accions que permetin continuar avançant en la igualtat d’oportunitats les quals s’emmarquen en les següents àrees:

 CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA

 1. LA COMUNICACIÓ I L’ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE
 2. CONDICIONS LABORALS
 3. INFRARREPRESENTACIÓ FEMENINA
 4. ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ
 5. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONALS, RETRIBUCIONS I AUDITORIES  RETRIBUTIVES
 6. FORMACIÓ INTERNA I/O CONTINUA
 7. DESENVOLUPAMENT PROFESSIOL I PROMOCIÓ
 8. TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT
 9. PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
 10. SALUT LABORAL DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
 11. VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 12. COL.LECTIU LGBTIQ+

 

Info Cookies

Usem cookies, creiem que ajuda a tenir millors experiències web. Prem AQUÍ   per a més informació
Rebutjar Acceptar